જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા ભરતી મેળો...

{tocify}

 જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા ભરતી મેળો...

:: પોસ્ટ ::

  • આસી.બ્રાંચ મેનેજર (માર્કેટિંગ)
  • બ્રાંચ મેનેજર (માર્કેટિંગ)

કુલ જગ્યા : 100


ઉંમર : 18 થી 35 વર્ષ

પગાર : અંદાજિત 15,000/-

લાયકાત : 10 પાસ/12 પાસ

<< કાર્ય સ્થળ >>

  • અમરેલી
  • બોટાદ
  • ભાવનગર

<< ભરતી મેળાની તારીખ, સમય અને સ્થળ >>


તારીખ : 23/08/2022
સમય : સવારે 11:00 કલાકે
સ્થળ : જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક,બહુમાળી ભવન, અમરેલી.

***  અનુબંધમ પોર્ટલ પરની રજીસ્ટ્રેશન લીંક :- 

Post a Comment

Previous Post Next Post