12 પાસ માટે BSF (બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ) દ્વારા ભરતી...

 12 પાસ માટે BSF (બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ) દ્વારા ભરતી...


   

BSF (બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ) દ્વારા ભરતી...

👨‍✈️   POST   👩‍🏫
--------------------------------------------------------
 • હેડ કોન્સટેબલ (RO)
 • હેડ કોન્સટેબલ (RM)

📆  IMPOTANT DATES  🕘
--------------------------------------------------------
 • ફોર્મ શરૂ તા : 20/08/2022
 • છેલ્લી તા : 19/09/2022


👨‍👨‍👧‍👦  TOTAL VACANCIES  👩‍👩‍👦‍👦
--------------------------------------------------------

કુલ જગ્યા  = 1312


📑  DOCUMENTS 📄
--------------------------------------------------------
 • માર્કસશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • નોન ક્રિમિલેયર (ફક્ત OBC માટે)
 • EWS સર્ટિ (ફક્ત General માટે)
 • આધારકાર્ડ
 • ફોટો / સહી
 • મોબાઇલ નંબર (સાથે હોય તેવો)
 • મેઈલ ID (ફોનમાં લૉગિન હોય તે જ)


👩‍🏫👨‍🎓  Qualification  👨‍🎓👩‍🏫
--------------------------------------------------------
 • 12 પાસ + ITI (2 Years)

🕘  Age limit  📆
--------------------------------------------------------
 • 18 થી 25 વર્ષ
 • છૂટછાટ લાગુ


💸 Salary scale  💷
--------------------------------------------------------
 • 25,500/-

📕  Notification PDF  📑
--------------------------------------------------------


💻  ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે વેબસાઇટ  📲 
Post a Comment

Previous Post Next Post