ઓધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા પાલનપુર દ્વારા ભરતીમેળો...


ઓધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા પાલનપુર દ્વારા ભરતીમેળો...

👨‍✈️   ટ્રેડ   👩‍🏫
--------------------------------------------------------
 • ફિટર
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન
 • વેલ્ડર
 • મશીનિષ્ટ
 • મોટર મિકેનિક
 • ડીઝલ મિકેનિક
 • ટર્નર


📆  ભરતી મેળાની તારીખ  🕘
--------------------------------------------------------
 • ફોર્મ શરૂ તા : 27/04/2022 (સાવરે 09:30 કલાકે)


👨‍👨‍👧‍👦  ટોટલ જગ્યા  👩‍👩‍👦‍👦
--------------------------------------------------------

કુલ જગ્યા  = 250 +


📑  જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ  📄
--------------------------------------------------------
 • ધો. 10ની માર્કસશીટ
 • ITI ની બધી માર્કસશીટ
 • આધારકાર્ડ
 • ફોટો (5) 
 • બાયોડેટા


👩‍🏫👨‍🎓  લાયકાત  👨‍🎓👩‍🏫
--------------------------------------------------------
 • ITI


🕘  વયમર્યાદા  📆
--------------------------------------------------------
 • 18-26 વર્ષ (પોસ્ટ મુજબ અલગ)
 • છૂટછાટ લાગુ પડશે.


Post a Comment

Previous Post Next Post